> TJÄNSTER

PROCESSLEDNING

Vi processleder utvecklingsgrupper inom jämställdhet , likabehandling och mångfald. Vi arbetar interaktivt och verksamhetsnära där era mål och styrdokument ligger som grund för riktningen framåt. Vi är måna om att facilitera inkluderande processer och använder demokratiska metoder för att ni ska vara delaktiga hela vägen fram till målet.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Vi faciliterar utbildning för arbetsgrupper med uppdrag om jämställdhetsintegering ( JiM, JiHU) Vi ger kunskap och metoder om hur jämställdhet kan integreras i just er verksamhet och erbjuder kartläggning av era interna och externa kanaler, samt dokumentanalys. Vi går från teorier och strategier till ett starkt implementerat jämställdhetsarbete i vardagen.

UTBILDNINGAR

Vi skapar skräddarsydda utbildningar inom jämställdhet, likabehandling och mångfald med förankring i politiska mål, lagstiftning och era egna styrdokument. Vi jobbar nära kunden och erbjuder helhetslösningar såsom kartläggning, analys, handledning, utvärdering och uppföljning.

DIPLOMERING

Vi tar ett helhetsgrepp kring ert jämlikhetsarbete i fem steg:

  1. Research

  2. Analys

  3. Utbildning

  4. Handlingsplan

  5. Revidering

Vi gör djupgående research genom enkäter, dokument och intervjuer, analyserar materialet, skapar en utbildning utifrån behov och tar fram en handlingsplan tillsammans med arbetsgruppen. I tjänsten ingår uppföljning samt revidering tillsammans med utsedd fokusgrupp.

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

Vi håller kortare och längre föreläsningar om jämställdhet, likabehandling och mångfald. Genom humor och interaktiva övningar skapar vi engagemang och motivation för att engagera deltagarna till att bidra till en mer jämställd och inkluderderande organistaion. Vi arbetar kontinuerligt med ett normkritiskt och internsektionellt perspektiv.

MODERATOR & EVENTS

Vi faciliterar gärna era events och kan moderera paneldebatter, hålla frukostseminarier och skapa inkluderande aktiviteter.

> OM OSS

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi arbetar verksamhetsnära och lyssnar in behov och utmaningar för att på bästa sätt kunna hjälpa er framåt. 

> VÅR HISTORIA

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering.  Vi arbetar verksamhetsnära och lyssnar in behov och utmaningar för att på bästa sätt kunna hjälpa er framåt. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi är bra på att skapa strategier och engagemang för att få verksamheter med på resan mot ett hållbart och inkluderande samhälle. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde. 

> VÅR VISION

Vi jobbar verksamhetsnära och processinriktat och ser att skapandet av jämställdhet och inkludering ser olika ut beroende på verksamhet och kund- vi har strategier och insatser för att möta just dessa. Vi har utbildat 10 000 människor och sett hur det lilla kan vara början på det stora. Hur ett ”a-ha” kan vara avgörande för att röra sig mot verklig utveckling.

Vi gillar praktiskt arbete och har sett att det är när vi gör som vi förstår. Människorna är därför vårt viktigaste verktyg. Vill ni jobba med oss ger vi er kunskap, verktyg och inspiration för att nå era mål inom jämställdhet, mångfald och inkludering.

> EXPERTER & SPECIALISTER

Vi är en samling experter med specialkompetens inom kommunal verksamhet, myndighet, skola, förenings- och näringsliv.

Vi har processlett utveckling i flertalet områden nationellt och internationellt och verkat som experter i regionalfonds- och ESF projekt.

Vi har god kännedom om att arbeta med horisontella principer och tar även fram kriterier och riktlinjer för handlingsplaner och kriterier för jämställdhet och mångfald riktat mot JiM myndigheter.

> REFERENSER FÖRETAGSSYSTEM

> MUNKTELL SCIENCE PARK

Skapande och utförande av Sveriges första Mångfaldsdiplomering för Science Parks. Jämställdhetsintegrering av företagssystemet via aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på att utveckla jämställdhet och inkludering internt och extern. Facilitera Lunchfåtöljen – ett nätverk för att stärka kvinnors företagande. Jämställdhetsexpert inom ESF projektet Making Space for Growth och regionala utvecklingsprojektet Växtzon med ansvar för att levandegöra de horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.  

> SISTERS OF BUSINESS

Anlitad av Sisters of Sweden som genusexpert i projektet Equal Business som tillsammans med forskare och doktorander arbetade för att kartlägga och synliggöra innovationssystemets brister och finna möjliga vägar att göra det mer jämställt.

> ÖVRIGA UPPDRAG

– Utbildningar jämställdhetsintegerering för Almi, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum, Växtzon (9 science parks och inkubatorer) och företagsrådgivare.

– Föreläsningar; Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna med fokus gender diversity management.

– Dialogmöten med politiker via Winnet Västmanland om jämställdhet och näringslivutveckling.

– Tillväxt Västmanland, kunskapskonferens om jämställdhet.

 

> REFERENSER KOMMUNER & LANDSTING

> ESKILSTUNA KOMMUN

Processledning av kommunledningskontoret i jämställdhetsintegrering med målet att levandegöra ett utav stadens åtagande inom jämställdhet.

1. Kartläggning  via intervjuer och dokumentanalys

2. Analys

3. Handlingsplan och utbildning

> SUNDSVALLS KOMMUN

HBTQ- utbildning för all personal på Kultur- och fritidsförvaltning med fokus främjande av en god arbetsmiljö , samt öka personalens kunskap om hbtq kopplat till bemötande gentemot kunder för en likvärdig och jämställd service. Ett samarbete med vår finländska samarbetspartner Ekvalita

> ÖVRIGA UPPDRAG

Utbildningar & föreläsningar;

– Jämställdhetsintegrering – Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås och Hässleholm, även framtagning av kriterier och indikatorer för jämställdhet.

– Intersektionellt jämställdhetsarbete – Västerås nämnder och förvaltningar.

– Processledning av likabehandlingsgruppen – Statistiska centralbyrån.

– Utformning av normkrititisk verktygslåda – Malmö Stad. (nordiskt samarbete med Medida och Ekvalita)

> REFERENSER KULTUR & FÖRENINGSLIV

> STATENS HISTORISKA MUSEER

Utbildare i det 3-åriga projektet “JÄMUS” för att skapa jämställda museer och medförfattande till boken ”Genusförbart” -en metodbok för att genusintegrera museer. Praktiska verktyg om hur en ska jobba med genus och normkritik i utställningarna och i den pedagogiska verksamheten.

 

> SÖRMLANDSIDROTTEN

Utbildare av styrelser, ledare och aktiva utövare i det 3-åriga projektet ”Tänk Jämt” – för en mer jämställd idrott. Ansvarig för flertalet utbildningsinsatser i praktisk jämställdhet inom flertalet deltagande föreningar; ridsport, gymnastik, ishockey och simhopp.

> ÖVRIGA UPPDRAG

– Moderator under Pride Västerås, Pride Stocholm genom RFSL, RFSU, Transammans

– Utbildningsdag för sörmland museers pedagoger med fokus på normkritiskt pedagogik.

– Processledd genusutbildning för hälsinglands museums medarbetare i samband med öppning av textil utställning.

> REFERENSER NÄRINGSLIV 

> ICA

Utbildning för försäljningsledare, hr- chefer och försäljningchefer i jämställdhet, normer och inkluderande kommunikation.

 > MAKING SPACE FOR GROWTH

Ansvar för de horisontella principerna i det 3-åriga projektet Making Space for growth – ett Socialfondsprojekt för kompetensutveckling inom affärsutveckling av solo- och mikroföretag. Utbildning för medverkande företag i 4R, horisontella principerna och gender diversity management som affärsutveklingsmodell. Även utbildning av styrgrupp och koordinatorer i jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

 

> ÖVRIGA UPPDRAG

– Föreläsningar på  Tillväxtdagen och Näringlivsdagen i Eskilstuna med jämställdhet.

– Sandvik- utbildningsdag med fokus på maskulinitetsnormer på engelska via UN Women Sverige.

– Jobba mot bolag i samverksansprojektet Växtzon. Utbildning av  ledningsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag i jämställdhetsintegrering och mångfald.

> REFERENSER KYRKOR & FACKFÖRBUND 

> SEKO

Flertalet utbildningsinsatser för SEKO Mellansverige, IF Metall, Kommunal. Fokus jämställdhetsintegrering och likabehandlingsarbete i praktiken.

> SVENSKA KYRKAN

Utbildning av kyrkopolitiker, ledningsgrupp och medarbetare i jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering  enligt ESF:s skallkrav.

> ÖVRIGA UPPDRAG

Regionförbundet Sörmland, föreläsning på avslutningskonferensen jämställdhet inom regional tillväxt. Göteborgsregionens kommunalförbund -Föreläsning på konferensdag ”SamTidigt” (samordnade och samtidiga insatser i tid för barn i utsatta miljöer) Föreläsare för skolledning, politiker och samordnare om ”Genus i verkligheten”.

> REFERENSER SKOLA & FÖRSKOLA 

> ESKILSTUNA,- STRÄNGNÄS- OCH ÖREBRO KOMMUN

Utbildning av samtliga kommunala förskolepedagoger i jämställdhet med fokus på bemötande och kommunikation. I Eskilstuna och Strängnäs utbildades även förskolecheferna. Insatsen fördjupades i Strängnäs kommun där vi formulerade en 3-årig genusrapport/handlingsplan för att stötta det framtida jämställdhetsarbetet i förskolan.

> VÄSTERÅS-, ESKILSTUNA- OCH STOCKHOLMS KOMMUN

Workshop med tusentals elever i genus, makt och normer kopplat till skolan likabehandlingsplan. Likabehandlingsarbete i praktiken.

> ÖVRIGA UPPDRAG

– Utbildningar – Eskilstuna-, Västerås-, och Örebro kommun samt Mo i Rana, Norge.

– Implementering av likabehandlingsplan – Rönnbyskolan.

– Likabehandling i praktiken – Utbildningsprocess på Carlforska Gymnasiet.

– Utbildning och processledning (jämställdhet, genus och likabehandling) – Förskolor i Eskilstuna och Västerås.

– Utbildning normkritik- samtliga privata förskolor i Västerås kommun.

> KUNDER I URVAL 

> TEAMET & FOLKET 

Johanna Lundin

Johanna Lundin

VD, Grundare

Irja Berntson

Irja Berntson

Jämställdhetsutvecklare

Kalle Fransson

Kalle Fransson

Juniorkonsult

Kristofer Åberg

Kristofer Åberg

Tillgänglighetskonsult

Bam Björling

Bam Björling

Seniorkonsult

Folket

Folket

Våra specialister

För oss på Equalate är det viktigt att inte bara prata om olika perspektiv utan även vara olika perspektiv. Därför har vi samlat ett nätverk av experter som agerar som bollplank, granskare och föreläsare till våra utbildningar. Deras expertis består i att vara normbrytare, att vara de som berörs av exkludering. Med deras hjälp kan vi bredda kunskapen och öka förståelsen.

> PRESSRUM

Fotograf: Linda Eliasson

> UTMÄRKELSER

> ESKILSTUNA KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPRIS 

Johanna Lundin tilldelas Eskilstuna Kommuns Jämställdhetspris 2010 med följande motivering:

”Genom lekfulla och interaktiva teateräventyr ger hon pedagoger kunskap och metoder för att träna barn i genusfrågor, empati och personlig integritet för att sedan utmana och inspirera flickor och pojkar att se livets många möjligheter och att växa som individer”

> STENBECKSSTIPENDIET

Stenbeckstipendiet delas ut i samarbete med Reach for Change och går till  personer som gör världen bättre för barn i Sverige. Priset tilldelades med följande motivering:

”Johanna Lundin arbetar på  ett framgångsrikt sätt mot de normer och förväntningar kopplade till genus som begränsar barns liv och möjligheter. Genom att visa ett stort socialt engagemang och ett entreprenöriellt driv gör hon skillnad för hundratals barn. Johanna har stor respekt för barns egna åsikter och ser till att barnen är aktiva subjekt i  jämställdhetsarbetet. ”

> KONTAKTA & FÖLJ OSS

Equalate

info@equalate.se

Valhallavägen 118
114 41 Stockholm

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande