MALMÖ STAD

Utbildningar på uppdrag av Malmös stad:

 • Miljöförvaltningen: Utbildningar i Hur jämställda och inkluderande är vi för samtliga medarbetare på Serviceförvaltningen med nulägesanalys. Grundutbildning samt fördjupningsutbildning.
 • Serviceförvaltningen: Utbildning i Hur jämställda och inkluderande är vi för samtliga medarbetare på Serviceförvaltningen med nulägesanalys.
 • Chefsutbildning: Att leda för jämställdhet och inkludering för samtliga chefer inom serviceförvaltningen med nulägesanalys.

Västerås stad

Föreläsningar och utbildningar på uppdrag av Västerås stad;

 • Jobbpunkt Mimer – Utbildning/workshop med nyanlända  jobbsökande i jämställdhet via projekten Jobbpunkt Väst och Propellern under en 7 års period.
 • Utbildning Intersektionellt jämställdhetsarbete  för Västerås nämnder och förvaltningar
 • Utbildning Jämställdhet i praktiken för serviceförvaltningen
 • Föreläsning Jämställd tillväxt Mångfaldsdagen
 • Moderator på PRIDE under åren 2016-2017

REGION VÄSTERNORRLAND

Treårig delaktighetsplan för samtliga diskrimineringsgrunder och på samtliga områden;

 • Fysisk miljö
 • Event
 • Regional Planering
 • Samägda/finansierade verksamheter
 • Bidragsgivning
 • Bemötande & korrespondens
 • Information
 • Kompetens och rekrytering
 • Kulturverksamhet
 • Länsbiblioteket Västernorrland
 • Folkbildning
 • Tillväxtverksamhet
 • Miljö- och hållbarhetsenheten
 • Enheten för kollektivtrafik och infrastruktur

KINO, ESF Projekt 

Utbildningsprocess för chefer (Kommunikation och integration). Faciliterade moduler;

 • Utbildning i grundläggande förståelse för integration och mångfald
 • Värdegrund
 • Vision
 • Social hållbarhet

ESKILSTUNA KOMMUN

Processledning av kommunledningskontoret i jämställdhetsintegrering med målet att levandegöra ett av stadens åtagande inom jämställdhet;

 • Kartläggning  via intervjuer och dokumentanalys
 • Analys
 • Handlingsplan och utbildning

SUNDSVALLS KOMMUN

 • HBTQ- utbildning för all personal på Kultur- och fritidsförvaltning med fokus främjande av en god arbetsmiljö
 • Öka personalens kunskap om hbtq kopplat till bemötande gentemot kunder för en likvärdig och jämställd service
 • Ett samarbete med vår finländska samarbetspartner Ekvalita

UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

 • Jämställdhetsintegrering – Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås och Hässleholm, även framtagning av kriterier och indikatorer för jämställdhet
 • Intersektionellt jämställdhetsarbete – Västerås nämnder och förvaltningar
 • Processledning av likabehandlingsgruppen – Statistiska centralbyrån
 • Utformning av normkrititisk verktygslåda – Malmö Stad. (nordiskt samarbete med Medida och Ekvalita)