Skip to main content

> Ni har ett oerhört viktigt jobb, ni jobbar faktiskt med mänskliga rättigheter!

Jag har erfarenhet inom kontakttolkning som samordnare, vilket gör att mina texter som berör tolkning ger exempel från kontakttolkningens värld. I min första text kring tolkning vill jag belysa hur viktig tolken är i samhället och varför vi som tolkanvändare bör ställa krav. 

“Ni har ett oerhört viktigt jobb, ni jobbar faktiskt med mänskliga rättigheter” brukade jag säga till de tolkar jag mötte när jag jobbade på Västmanlands tolkservice.

. Det ligger ett väldigt allvar bakom mina ord. Jag läser deklarationerna från FN, kring de mänskliga rättigheterna och ser tolken. Tolken som möjliggörare till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, möjligheten att kommunicera över språk, att få fram precis vad du vill säga. Möjligheten att vara lika inför lagen, vilket gör tolken till en viktig del i  bevarandet av rättssäkerheten. Att människor behandlas jämlikt i mötet med staten, myndigheter och rättsväsendet samt individens självbestämmanderätt är bara några exempel på där tolken har en viktig roll. Tolken skapar broar för människor, och är en viktig komponent i dessa grundläggande frågor. 

“Föreställ dig att du är den andra personens röst och ska kommunicera så exakt som möjligt vad den personen säger”. Så brukar jag säga om tolkens främsta arbetsuppgift. En kort mening som säger ganska mycket om vilket ansvar tolken har. Tolken ska förmedla det som sägs, oavsett vad som sägs. Oberoende av om det som sägs upplevs som fel, hotfullt eller om personen verkar ljuga enligt tolken, så ska det sagda i rummet fram. Neutral, opartisk och att tolka allt som sägs i rummet, likaså tystnadsplikten ingår i tolkens goda sed. Vid en tolkning på ett hvb-hem uttrycker ett av barnen till personalen; den här maten är så dålig att jag inte ens skulle låta min hund äta den. Tolken i fråga tolkar inte detta, utan tolkar istället något vagt kring om att maten inte smakar. Personalen agerar inte alls som barnet trott, utan ger en lätt förmaning och går sedan därifrån. Kvar sitter barnet, förvirrat, reaktionen hen väntat sig och ville framkalla, kom inte. Hen fråntogs rätten av att förolämpa och samtidigt rätten att bli tillrättavisad. Förtroendet för tolken sjunker, hur ska barnet lita på att det som hen säger blir tolkat?

En tolk som inte förstår sitt uppdrag eller god tolksed kan leda till stor skada. Ett exempel från rättens värld; en rättstolk jag känner berättade en gång om en vårdnadstvist hen tolkat. Pappan i familjen hade varit hotfull mot mamman tidigare och var ej på plats i lokalen. När domaren ringer upp till pappan via telefon så är det första pappan säger “vad vill horan”. Rättstolken tolkade givetvis detta rakt av. Men vad hade hänt om tolken inte gjort det? Vad hade hänt om tolken förmildrat ordet “hora” och tolkat “häxa” istället eller helt enkelt inte tolkat ordet alls? Rättssäkerheten äventyras likaså utgången av fallet. Dessutom, förtroendet från mamman hade kunnat rubbas. 

Tolk är ingen skyddad titel, vilket gör att vem som helst kan kalla sig tolk, oavsett utbildningsnivå. Du kan i dagsläget komma direkt in från gatan, kunna två språk och bli insläppt i sammanhang där sekretess råder, utan relevant utbildning eller kunskap. Den senaste artikeln kring tolkning, visar hur myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket systematiskt beställer tolkar med lägre kompetens. Detta ger konsekvenser för rättssäkerhet, patientsäkerhet men framför allt för individens integritet och autonomi. En tolk som inte följer de etiska principerna, riskerar de mänskliga rättigheterna. 

Vad kan du som tolkanvändare göra?

  • Ställ krav på kvalité! Gärna i form av utbildningskrav, men också krav på hög kvalitet i tolksamtalet. 
  • Om tolkningen inte fungerar,  ring din förmedling. Ge feedback. 
  • Se till att tolken presenterar sin roll innan varje tolkning på båda språken (neutral, opartisk, tystnadsplikt, tolka i jagform och att tolka allt som sägs i rummet). 
  • Ställ kontrollfrågor till din klient, där du ber hen upprepa vad du sagt. På så sätt ser du om kommunikationen gått fram. 

Vill du läsa mer? 

God tolksed

Tolken – en kulturell mellanhand. Från tolkprojektet, som pågick mellan 2008-2011.

Fördelen med att bli auktoriserad – lyssna på tolken Nuur som just gjort auktorisationsprovet. 

 

Text: Malin Svensson

Equalate har tio års erfarenhet av att leda organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi levandegör styrdokument, lagar och policys kopplat till mänskliga rättigheter och stödjer er i ert interna och externa jämlikhetsarbete. Vi leder korta och långa utbildningsprocesser, men med samma mål – ett samhälle där alla människor har samma villkor och värde.